فاک همه‌ی آدمایی که توی یک سال و نیم اخیر دیدی،
یه روان‌شناسم روش؛
توش.