بی‌دارم کرده‌ای و می‌گویی تاس بیاندازم؟!
من حریف فرضی خوبی نیستم عزیزم. همیشه حداقل یکی دو تِرن عقب‌تر از آن‌چه باید، هستم.

تو به‌جای من هم تاس بیانداز لطفاً؛
من هم پوستِ کلفت‌م را
به باخت‌های تو قرض می‌دهم.

□ □

زن‌های احساساتی
وقتی پول/دوست هاشون کم می‌شه
فاسد می‌شن؛
مردهای احساساتی
وقتی پول/دوست هاشون زیاد می‌شه
.

□ □

دخترک،
ترازوی‌ت را زمین بگذار؛
– فوق‌ش دروغکی، بهمان نیم کیلو کم‌تر قالب می‌کنند –
بیا بدویم تا لب دریا!