کودکِ درونِ زن
به کودکِ داخلِ زن حسودی‌اش می‌شد
که می‌تواند فرار کند و بزرگ شود.

کودکِ داخلِ زن
به کودکِ درونِ زن حسودی‌اش می‌شد
که می‌تواند برای همیشه بچه‌گی کند.