از وقتی چشم‌هایم را برده‌ای،
دیگر
دیدن
خیلی سخت شده است.