خواستم بگویم زندگی از این سگی‌تر نمی‌شود
یک‌هو سگ‌ا‌ی آن‌ور دیوار زوزه کشید.

رفتیم آن‌طرف دیوار دیدیم خبری نیست؛ سگ نگاهمان کرد.

برگشتیم این‌طرف دیوار دیدیم خبری نیست؛ حتی سگی هم نبود که نگاهمان کند.