بگو تو حالت به‌هم نمی‌خورد،
من هم قول می‌دهم تا صبح بیدار نشوم.