با مرد موفقّ‌ـی ازدواج کرد
و بقیه‌ی عمرش را به زن‌بودن گذراند.