ما را
– ناجوانمردانه –
– غافلگیرانه، بی‌هوا –
– با حفظ سِمَت –
– بدون حضور وکیل‌مان –
– در شرایط جسمی مناسب و روحی نامعلوم –
– با لب‌خند و سایر تزویرهای سافت نظیر فِلِرت و غیره و ذلک –
– از پشت، از پشتِ پشت، طوری که با یک آینه عمراً بشود دید –
– بدون درد و خونریزی –
– احتمالاً خیلی سریع –
– وقتی همه خواب بودند –
– وقتی حتی ما هم خواب بودیم، یا حداقل این‌طور می‌نمودیم –
– وقتی پرده‌ها کشیده بودند و چراغ‌ها نیمه‌گریان و سگ‌ها مست –
– در سکوت مطلق –
– به‌‌آهستگی –
– به همین سادگی –
– با اطمینان زایدالوصف همیشگی –
به‌رندی
[افسانه] کردند…