پنجره‌هایی که رو به [روی] پنجره‌ام باز می‌شوند؛
موهایی که لای موهایم پیدا می‌شوند؛
وقت‌هایی که [دیگر] [تو] [هم] نیستی…

لازم‌ست ببخشی؟