نامبرده دچار اختلال حواس نیز می‌باشم…
ممکن‌ست باشم…

پ.ن. خواهم بود…