آغوش را
در تاریکی دزدیدن،
و تمام روزها را
دنبال‌ـش گشتن،
سهم من است.