سردتر از آن‌ست
که سخت‌باشد

سخت‌تر از آن‌ست
که سرد باشد

عیدست مثلاً،
و از همیشه
لعنتی‌تر،
مثلاً