وقتی
دلِ زن برای هیچ‌کس مهم نباشد،
زن
خودش را به دل‌ـش ترجیح می‌دهد.