استیلا؛
تمام طول شب.

خوابش را دیده‌ام که دیده‌ام،
به درک (-ِ من، -ِاو).

استیصال،
دیگر نمی‌خوابم.
حتی اگر مجبور شوم.

دیگر تمام شده‌است.

صبح شما هم بخیر.