عاشق همه‌ی سلف‌پورترِیت‌هایی می‌شم که
وقتی که خواب بودی
ازت گرفتم…

بیدارت می‌کنم و بهت می‌گم
عاشق همه‌ی سلف‌پورتریت‌هایی شد‌م که
وقتی خواب بودی
ازت گرفتم…

بیدار می‌شی و
همه‌مون می‌سوزیم…

□ □

عاشق نگاتیو همه‌ی سلف‌پورترِیت‌هایی می‌شم که
وقتایی که تو عمق خوابی
ازت می‌گیرم؛
و تو بدون این‌که بیدار شی، لب‌خند می‌زنی…

بیدار می‌شی و
همه‌ی فوتوژنیک بودمون رو به باد می‌دی…

□ □

عاشق پریویوی همه‌ی سلف پورتریت‌هایی می‌شم که
وقتایی که به‌زور بیدار نگه‌ت می‌دارم
ازت می‌گیرم؛
و تو یادت می‌ره که لب‌خند بزنی…

می‌خوابی؛
بدون این‌که بفهمی
من دارم آرزوهام رو فراموش می‌کنم…

می‌خوابم؛
و آرزو می‌کنم خواب‌م ببره…