هه!
پا می‌شم و
راه می‌افتم…

پ.ن. گرچه می‌شه نشسته هم راه رفت…