تو می‌میری؛ و من می‌ترسم بمیری…

□ □ □

تو می‌میری؛ و من اون‌قد می‌ترسم…

□ □ □

تو می‌میری؛ و من، اون‌قد دلم برات تنگ می‌شه، که یادم می‌ره بترسم…