یه گلوله، یه ارتفاع، یه عالمه اشیاء فلزی برنده
و یه زندگی که سِیوش کردم تا آف‌لاین، بکنم‌ش…

پ.ن. داره یادم می‌یاد که اون‌چیزی که لازم داشتم نِرو نبود. شاید یه جور التماس برای بیدار شدن، شاید یه جور پول حروم کردن…