من دارم فکر می‌کنم…

پ.ن.
آهان! خب منم اگه جای تو بودم حوصله‌ام سر می‌رفت…