دو ممیز هشت دهم ثانیه باید کافی باشه
برای پشیمون نشدن…
امیدوارم اشتباه حساب نکرده باشم.

پ.ن. اون دفعه‌هی قسمت نبود. باید فحش می‌دادم و می‌دودم. شاید قسمت بود که نه حال دویدن داشته باشم نه حال گریه کردن…