سی‌وسه به‌توان پنجاه، صد، دویست
می‌نی‌مال‌ها تمام می‌شوند
باید از نو شروع کرد
دلم می‌گیرد….