– بیداری؟
– نه. تو بیداری؟
– نه. تو بیداری؟
– آره…
– قهوه می‌خوری؟
– نه. تو می‌خوری؟
– نه. تو می‌خوری؟
– آره…

– خیلی وقت بود قهوه نخورده بودیم.
– آره…
– یادته اولین باری که قهوه خوردیم، چه قدر بامزه بود! من خنده‌م گرفت و کل قهوه‌ی تو دهن‌م پاشید رو لباست. خیلی مسخره بود!
– آره…
– می‌خوای بری بخوابی؟
– آره…

– خوابت می‌یاد یا دلت می‌خواد بخوابی؟
– …
– بیداری؟
– نه…
– من‌م…