بعد ماشین سخنگو شروع کردن به گریه کردن

اون قدر گریه کرد و گریه کرد و گریه کردتا …

پ.ن.

و این صرفاً اینتروش بود…