بعد ماشین سخنگو شروع کرد به خندیدن

اون قدر خندید و خندید و خندیدتا تموم شد…