… و nostalgia دقیقاً وقتی آغاز می‌شود که می‌فهمم کسی که کتاب مرا در دست گرفته، همان مرتیکه‌ی دغدغه‌پوش کناری است…