مرد دغدغه‌پوش کناری، به کتاب من زل زده است. من هر دو صفحه‌ی روبه‌رویم را خوانده‌ام و منتظرم…