بلندگوی سالن می‌گه: دو نقطه دی…

این یعنی قهرمان می‌خواد وارد بشه. مستقل از میزان دپرشن مترسک من. مترسک و من. مترسک من و من…

مترسک من که با این‌که از ارتفاع می‌ترسه ولی می‌ره بالای درخت تا فقط برای من ستاره رو بو کنه. و بیاد پایین و به من بوی ستاره رو بگه. و راست بگه. و بگه که هنوز ستاره همون بویی رو می‌ده که همیشه دوست داشتیم بده. و ما ذوق می‌کنیم و می‌پریم بالا و دستامون رو می‌کوبونیم به هم.

مستقل از میزان دپرشن قهرمان داستان…