ای کسانی که ایمان آورده‌اید،

لطفاً به آن کسانی که ایمان نیاورده‌اند بگویید

زودتر ایمان بیاوردند…

پ.ن.

View all testimonials

□ □ □

یادته؟

یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، هیجده، نوزده، بیست، بیست و یک، بیست و دو، بیست و سه، بیست و چهار، بیست و پنج، بیست و شش، بیست و هفت، بیست و هشت، بیست و نه، سی، سی و یک، سی و ده، سی و سه، سی و چهار، سی و پنج، سی و شش، سی و هفت، سی و هشت، سی و نه، چهل…

یادت نیومد؟

متأسفم من از چهل به بعدش یادم رفته…

□ □ □

« یو ها ها ها…

دارم پرایوت می‌شم… »

آخرین پست کرم ابریشم

□ □ □

له شدن همیشه سخت نیست… مخصوصاً اگه ساخته شده باشی برای له شدن… مخصوصاً اگه حس کنی تقدیر چیز محترمیه… مخصوصاً اگه بلد باشی موقع لبخند زدن، چونه‌هات رو چال کنی…

له شدن بعضی وقت‌ها سخته… مخصوصاً اگه عادت نداشته باشی… مخصوصاً اگه قبل از این‌که بفهمی داری له می‌شی بدونی که قراره خیلی زود له شی… له شدن این‌جور موقع‌ها خیلی سخته…

به عبارت بهتر، له شدن همیشه سخته…

به‌جز مواقعی که سخت نیست…