یادم نیست هنوز کاملاً بیدار شده بودم یا نه،

ولی یادمه می خواست طوری که بیدار نشم در گوشم بگه:

espionge is a serious business…