احمق جون، اگه قرار بود جفتمون یه طرفش باشیم

که دیگه بهش حصار نمی‌گفتن…

پ.ن.

ببار ای برف سنگین بر