می‌گفت منشأ رنج، تمایله…

و من هنوز در این فکرم،

که down ترین دختر محله‌ی ما،

به چه چیزی تمایل داره؟

پ.ن.

و من بدون این‌که رنجی متقبل بشم،

تمایلی خاصی بهش پیدا کرده‌ام…

پ.پ.ن.

دارم به این نتیجه می‌رسم که

منشأ تمایل، رنجه…

دلم براش می‌سوزه…