گفتم که…

جیرجیرک ها کارشون اینه که،

اون قدر وق می زنن تا دو تا بشن… بعد اون قدر وق می زنن تا یکی بشن… بعد اون قدر وق می زنن تا دو تا بشن… بعد دوباره اون قدر وق می زنن تا یکی بشن… بعد بازم اون قدر وق می زنن تا دو تا بشن… بعدش دوباره اون قدر وق می زنن تا یکی بشن… بعد دوباره اون قدر وق می زنن تا دو تا بشن… بعدش باز اون قدر وق می زنن تا یکی بشن… بعد اون قدر وق می زنن تا دو تا بشن… بعد دوباره اون قدر وق می زنن تا یکی بشن… بعد له می شن…

یعنی اون قدر ضعیف می شن که حتی در اثر سنگینی هوای گرم بالای سرشون هم له می شن… چه برسه به این که یه تریلی گنده از روشون رد شه…

می فهمی که؟