ماه پیشونی تو قصه،

فکر بیداری تو خوابه…

خورشید هفت آسمون نیست،

عکس خورشید توی آبه…