خب حق داره بیچاره،

طراوت وظیفه ی ما برای جبران ارتزاق الهیست…

پ.ن.

مثل انجام وظیفه ی قورباغه های برکه که در برابرشان عاجزیم…

□ □ □

سلاخ نگاه کرد

قناری نگاه کرد

سلاخ چشمهایش خیس شد…

قناری چشمهایش خیس شد…

قناری دستش را دراز کرد…

تق!

□ □ □

برای ما یک شب

سجود سبز محبت را چنان صریح ادا کرد

که ما به عاطفه خاک دست کشیدیم

مثل یک سطل آب

تازه شدیم.