من سردم است

من سردم است و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد

ای یار، ای یگانه ترین یار

آن شراب مگر چند ساله بود؟

نگاه کن که در این جا

زمان چه وزنی دارد

و ماهیان چگونه گوشت های مرا می جوند

چرا مرا همیشه در ته دریا نگاه می داری؟