کاش واقعاً می‌دانستی
که خیلی از واژه‌ها
همه‌ی این مدت
هووی تو بوده‌اند.

کاش واقعاً می‌دانستم
که من
همه‌ی آن واژه‌ها را
بعد از تو، بهتر شناختم.

کاش واقعاً
«فروپاشی»
این‌قدر جنده نبود.