غم‌م از روزی نیست که رفتی؛
غم‌م از روزی‌ست که باز می‌آیی
و من ساعت‌ها
و روزها
و ماه‌ها
و سال‌ها
نگاه‌‍ت می‌کنم و دیگر جرأت نمی‌کنم چیزی بگویم…