تو می‌خوابی و من
باورم
نمی‌شود
که گاهی شجاعت می‌تواند…

تو می‌خوابی و من
بارها و بارها مرور می‌کنم
که دلم…

تو می‌خوابی و من
سعی می‌کنم بخوابم
تا فردا را
ببینم که تو…