– …

– فلم

– جونم

– می فهمی چی می گم، نه؟

– نه…

– خب اینو ببین ( و براش این عکس بغلی رو می کشم)…

– فهمیدی؟

– نه…

– مرسی که راست می گی.