وقتی آیدین گقت

دو نخ دیگه هم بدین که رند شه…

می خواستم منفجر شم…

اما وقتی همه اش رو تا کرد و گذاشت داخل قوطی کبریت و سوزوند

بوسش کردم.

امضا: فلمین