باید امشب چمدانی را

که به اندازه ی تنهایی من جا دارد

بردارم…

اوی بزرگ مهربون، ای کاش می تونستم بمونم و از کمکهای امروزت سپاسگذاری کنم.