از وقتی فونت پیش فرض مسنجرم را Georgia کرده ام

باید فشار بیشتری به کلید های کیبورد وارد کنم.