در حلقه بعدی تناسخ باید تمساح یا افعی به‌دنیا بیایم
که مشکلی با قورت دادن نداشته باشم.