چونان مارمولکی لال و ناباور
به این جهان باروری‌ها نگاه کردن، و هیچ نیالودن…

غم نیست الزاماً آن‌چه از چشم‌های باز و بی‌احساس بیرون می‌تابد، شاپرک.