دست نیافتنی بودن…
حتی اگر به‌قیمت سلف-دست‌نیافتنی بودن هم تمام بشود…