من جزو اون ۱۵ درصد هستم؛ درصدی اگه بخوای نگاه کنی.
غیردرصدی ولی،
– فارغ از اعداد و ارقام و بیت‌ها و بات‌ها –
من، به‌لب‌خندی…