لقمه‌هایی که از گلو پایین نمی‌رن
رو
باید
تُف کرد.

نقطه.