اورولمینگ؟
گُر می‌گیرد گورمان. امیدواریم ولی. قلباًتر از قبلاً. : )

گُر می‌گیرد گورمان. اورولمینگ. می‌خندیم. لعنت بر شیطان.