یادش به‌خیر
آخرین باری که منفجر شدم.

من دلم بوی خاک می‌خواد. خاکی که هیچ‌وقت ازش نگیرننم.