شاید
جانی
راست می‌گفت، که حتی الآن هم، در روزهای بارانی دلش می‌گیرد.
و
تنهاست.

پ.ن. قایق ما را آخر کجا برد این پدرآمرزیده؟!